Authors of this issue

Shibaev Yu.V., Golubev S.V., Suin M.V., Bachurin G.N., Kapitonova L.V., Valchuk O.P., Maslovsky K.S., Akulinkin S.F., Atrokhova T.A., Dugintsov V.A., Lobkov E.G., Zhuravlev Yu.N., Kulikova I.V.

 

 

 

 

 

 

Table of contents