Authors of this issue

Burkovskiy O.A., Tiunov I.M., Antonov A.I., Dugintsov V.A., Solovyeva D.V., Nazarenko A.A., Shokhrin V.P., Litvinenko N.M., Shibaev Yu.V., Kryukov A.P., Malkov Ye.E., Nishida Satoshi, Mel’nikova Yu.A., Babykina M.S.

 

 

 

 

 

 

Table of contents