Journal

Journal № 3, 2012

Authors of this issue Antonov A.I., Korobov D.V., Gluschenko Yu.N., Kalnitskaya I.N., Surmach S.G., Shokhrin V.P., Mattes H., Weissensteiner M., Dorogoi I.V., Yelsukov S.V., Kapitonova L.V., Formozov N.A., Fedorov V.V., Kerimov A.B., Selivanova D.S., Nazarenko A.A., Katin I.O., Lobkov E.G., Dugintsov V.A., Avdeyuk S.V.,  Atrokhova T.A., [...]

Journal № 3, 20122022-03-28T12:40:47+03:00

Journal № 2, 2011

Authors of this issue Medvedeva E.A., Glushchenko Yu.N., Glushchenko V.P., Korobov D.V., Naumenko N.V., Lobkov E.G., Kalnitskaya I.N., Lebedev E.B. Table of contents On the issue of using the wing formula to ascertain subspecies of Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus [...]

Journal № 2, 20112022-03-28T12:36:12+03:00

№ 5, 2016

Authors of this issue Burkovskiy O.A., Tiunov I.M., Antonov A.I., Dugintsov V.A., Solovyeva D.V., Nazarenko A.A., Shokhrin V.P., Litvinenko N.M., Shibaev Yu.V., Kryukov A.P., Malkov Ye.E., Nishida Satoshi, Mel’nikova Yu.A., Babykina M.S.       Table of contents Reuse of Previous Year’s Uncompleted Nests by Chinese [...]

№ 5, 20162022-03-29T09:29:09+03:00

Results of 2015 Owl Population Surveys in the Plains of Khingansky Nature Reserve

Summary Aural population surveys of owl species were conducted in the Antonovskoye Forest District of Khingansky Nature Reserve for the first time in 2015. The Ural owl was found to be the most abundant owl species with a breeding density of 5 [...]

Results of 2015 Owl Population Surveys in the Plains of Khingansky Nature Reserve2022-03-29T08:04:11+03:00

№ 4, 2014

Authors of this issue Shibaev Yu.V., Golubev S.V., Suin M.V., Bachurin G.N., Kapitonova L.V., Valchuk O.P., Maslovsky K.S., Akulinkin S.F., Atrokhova T.A., Dugintsov V.A., Lobkov E.G., Zhuravlev Yu.N., Kulikova I.V.       Table of contents Expansion of “Mongolian gull” Larus (Smithsonianus) mongolicus Sushkin, 1925 to [...]

№ 4, 20142022-03-29T07:26:33+03:00

№ 3, 2012

Authors of this issue Antonov A.I., Korobov D.V., Gluschenko Yu.N., Kalnitskaya I.N., Surmach S.G., Shokhrin V.P., Mattes H., Weissensteiner M., Dorogoi I.V., Yelsukov S.V., Kapitonova L.V., Formozov N.A., Fedorov V.V., Kerimov A.B., Selivanova D.S., Nazarenko A.A., Katin I.O., Lobkov E.G., Dugintsov V.A., Avdeyuk S.V.,  Atrokhova T.A., [...]

№ 3, 20122022-03-28T12:21:30+03:00

№ 2, 2011

Authors of this issue Medvedeva E.A., Glushchenko Yu.N., Glushchenko V.P., Korobov D.V., Naumenko N.V., Lobkov E.G., Kalnitskaya I.N., Lebedev E.B. Table of contents On the issue of using the wing formula to ascertain subspecies of Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus [...]

№ 2, 20112022-03-28T10:46:22+03:00
Go to Top